ID – yleiskuvaus liikkeestä

Älykkään suunnittelun teorian (ID:n) mukaan tietyt maailmankaikkeuden ja elollisten olentojen ominaisuudet selittyvät parhaiten älyllisellä syyllä
eivätkä sattumanvaraisilla prosesseilla kuten mutaatio ja luonnonvalinta. ID asettuu siten tieteellisesti sitä evoluutioteorian ydinväittämää vastaan, että elollisissa järjestelmissä ilmenevä tarkoituksellisuus ja suunnittelu olisi pelkästään näennäistä.

Laajemmassa mielessä suunnitteluteoriassa on kyse suunnittelun tunnistamisen tieteestä: miten jonkin älyllisen syyn jotain tarkoitusta silmälläpitäen järjestämät asiaintilat ovat tunnistettavissa. Lukuisat tieteenhaarat käyttävät suunnittelun/tarkoituksenmukaisuuden tunnistamista; tällaisia ovat antropologia, rikos- ja oikeuslääketiede, jotka pyrkivät määrittämään kuolemantapauksen, tulipalon tai vastaavien tapahtumien syyn, salakirjoituksen tulkintateoria ja maapallon ulkopuolisen älyn etsintä (the search for extraterrestrial intelligence, SETI). Hypoteesia siitä, että tietty biologinen informaatio on älyllisen syyn tuottama (suunniteltu), voi testata ja arvioida samaan tapaan kuin näiden tieteenalojen harjoittajat ovat tottuneet käsittelemään omia suunnitteluun/tarkoituksellisuuteen liittyviä tapauksiaan.

Suunnitteluteorian saama ristiriitainen vastaanotto ei liity kysymykseen sen puolesta puhuvan näytön todistusvoimasta vaan tämän todistusvoiman myöntämisen loogisista seurauksista. Suunnitteluteorian kannattajien näkemyksen mukaan tiedettä olisi harjoitettava objektiivisesti, riippumatta siitä, mitä sen löydöistä loogisesti seuraa. Elämän ja maailmankaikkeuden alkuperän tutkimuksessa tämä on erityisen tärkeää, koska tällainen tutkimus on luonteeltaan historiallista (ja näin ollen hyvin subjektiivista), ja koska tällä tutkimuksella on väistämättä vaikutusta maailmankuvaan ja uskontoon.

Elävien organismien tarkoituksellisen alkuperän puolesta
suoranaisesti puhuvaan todistusaineistoon kuuluu:

  • biologisen
    informaation semanttinen, merkityksellinen ja/tai toiminnallinen luonne
  • mikään tunnettu luonnonlaki ei pysty selittämään näitä sanomia välittävien symbolijonojen alkuperää
  • tilastollinen ja kokeellinen todistusaineisto, joka ei ole
    sattumanvaraisuudella uskottavasti selitettävissä

Lisäksi luonnollisten tai aineellisten tekijöiden riittävyys elämän alkuperän ja monimuotoisuuden selityksenä on erittäin kyseenalainen.

ID on myös intellektuelli liike, jonka piirissä on tieteellisiä tutkimusprojekteja, joissa pyritään tutkimaan älykkäitä syitä ja jotka haastavat vallitsevat naturalistiset selitykset elämän synnystä.

Tämä artikkeli on vapaasti suomennettu sivustolta www.intelligentdesignnetwork.org.