Vastine Yliopistolehden juttuun

Allaoleva on TKK:n Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunnan dekaanin prof. Matti Leisolan vastine Yliopisto-lehden numerossa 3/08 julkaistuun ID-vastaiseen artikkeliin. Juttua tarjottiin lehteen mutta sitä ei julkaistu. Onko hyvä, tasapuolinen lehtimiestapa liikaa vaadittu?

EMOTIONAALISESTI JA IRRATIONAALISESTI

Otsikolla ”Ei huolta luomisopista” Aki Petteri Lehtinen maalaa kuvan tiedettä ja biologian opetusta uhkaavasta kreationismista ja ”älykkäästä suunnittelusta”, jotka todelliset tutkijat hylkäävät. Tällä tavalla määritellen tutkijoita ovat vain ne, jotka hyväksyvät naturalistisen tiedekäsityksen ja siihen läheisesti liittyvän suuren evoluutiomyytin (molekyylistä Matiksi ilman ulkopuolista ohjausta). Artikkeli ei varsinaisesti esitä mitään tieteellisiä argumentteja vaan manipuloi lukijaa pelkoa ja ennakkoluuloja lietsovilla termeillä, kuten huoli, biologian opetuksen vastustus, uhka demokratialle, rationaaliseen ajatteluun kohdistuva uhka, huuhaa-tieto… Kirjoitus antaa kovin ihanteellisen eli irrationaalisen kuvan kokeellisesta tieteestä unohtaen tiedettä tekevän ja tulkitsevan ihmisen rajallisuuden ja hänen ajatteluaan ohjaavien maailmankatsomusten vaikutuksen.
Lue loppuun

Ken Miller ja molekyylikoneiden uusiokäyttö

Yksi evoluutioteorian huonosti selittämä eliöiden ominaisuus on solujen useita osia vaativat molekyylikoneet joita löytyy luonnosta valtavasti. ”Explore evolution” –kirja määrittelee tälläisen redusoitumattomasti monimutkaisen (Irreducibly complex = IC) rakenteen seuraavasti:
1. Rakenne suorittaa tiettyä solulle hyödyllistä toimintoa
2. Rakenne koostuu useista toisiinsa sopivista yhdessä toimivista osista
3. Jokainen osa on tarpeellinen rakenteen perustoiminnolle

Ken Miller on esittänyt IC rakenteille mahdollisen darvinistisen syntyprosessin: Luonnonvalinta ja sattuma käyttävät muiden molekyylikoneiden osia.

Tähän Explore Evolution –kirja vastaa kuudella argumentilla:
Lue loppuun

Arvio Explore Evolution -kirjasta

Vuonna 2007 ilmestyi englanninkielinen teos “Explore Evolution. The Arguments For and Against Neo-Darwinism”, kirjoittajat Stephen C. Meyer, Scott Minnich, Jonathan Moneymaker, Paul A. Nelson ja Ralph Seelke. Kirjan kustantaja on Hill House Publishers, Melbourne & London. Kirjan kirjoittajista neljä on Ph.D. -tutkinnon suorittaneita tutkijoita. Heistä Minnich ja Seelke toimivat biologian tai mikrobiologian professoreina USA:n yliopistoissa, Meyer ja Nelson ovat tieteen filosofeja, jotka työskentelevät USA:n Discovery-Instituutissa. Moneymaker on freelance-lehdentoimittaja. Minnich toimi aiemmin arvovaltaisen Scientific American -lehden “Amateur Scientist” -kotilaboratoriopalstan kolumnistina, kunnes hänet irtisanottiin evoluutiokriitikon maineensa takia.
Lue loppuun

ID:n yleiskuvaus

Älykkään suunnittelun teorian (ID:n) mukaan tietyt maailmankaikkeuden ja elollisten olentojen ominaisuudet selittyvät parhaiten älyllisellä syyllä
eivätkä sattumanvaraisilla prosesseilla kuten mutaatio ja luonnonvalinta. ID asettuu siten tieteellisesti sitä evoluutioteorian ydinväittämää vastaan, että elollisissa järjestelmissä ilmenevä tarkoituksellisuus ja suunnittelu olisi pelkästään näennäistä.
Lue loppuun

Materialistinen nykytiede ja sen näennäinen objektiivisuus

Länsimaisessa yhteiskunnassa tieteellä on valta-asema totuuden määrittelijänä. Yksi ymmärrettävä syy tähän ovat lääketieteessä, luonnontieteissä ja tekniikassa saavutetut kiistattomat edistysaskeleet. On kuitenkin virhe yleistää selvästi mittauksilla koestettavien tieteenalojen toimivat selitykset kaikkeen nykytieteeseen. Erojen tekeminen yleistyksien asemesta on hyvän ajattelun perusedellytys. Tiedettä ei siis pidä nähdä monoliittina jonka sana joko hyväksytään tai ei, vaan tieteelliseksi väitettyjä väitteitä tulee erikseen punnita niiden omien perustelujen valossa, ja tämä myös populaaritasolla. Tiedeyhteisö (mitä milloinkin) on hyvin usein ollut väärässä, ja vain mittauksilla on voitu seuloa väärät teoriat pois. Useilla aloilla mittausten tekeminen on vaikeaa tai mahdotonta. Lisäksi joskus mittauksilla, jotka sotivat vallalla olevaa paradigmaa vastaan, ei vain ole väliä. Näitä mittauksia ei esimerkiksi julkaista koska usko paradigmaan on niin vahva että mittaaja itse uskoo mittauksen olevan virheellinen tai vertaisarvioijat eivät suosita heistä kummallisen tuloksen julkaisua.
Lue loppuun

Juutalaistutkija Schurin väitöskirjasta

Helsingin yliopisto selvittää juutalaistutkijan Israel-Jacob Schurin väitöskirjan hylkäämisen syitä. Hyvä niin, mutta sama yliopisto ja useat muut korkeakoulut harjoittavat selvää syrjintää nykypäivänä: ID-tutkimusta ei saa tehdä, ID tutkijat eivät saa virkoja ja heidän etenemistään jarrutetaan, eräänkin biokemian tutkijan väitöskirja on ollut hyllytettynä vuosia koska se sisältää evoluutioteorian kritiikkiä. Toivottavasti yliopiston materialistiseen tieteenfilosofiaan uskonvaraisesti sitoutunut johto ei käytä Schuria välineenä tekopyhyyteen (näytämme objektiivisilta ja rehellisiltä kun korjaamme 70 vuotta vanhatkin vääryydet, vaikka samalla vainoamme meidän ideologiamme vastaista tutkimusta.)

Lisätietoa akateemisista vainoista esim. osoitteessa www.expelledthemovie.com. Milloin koittaa akateemisen vapauden päivä oikeasti Helsingin yliopistolla?

Joululahja totuudelle – evoluution rajat

Suomessa vieraillessaan kuuluisa biologi Steve Jones esitti luennollaan HI-viruksen muuntelua vahvana todisteena kehitysopin puolesta. Hän käytti virusperheiden muuntelua ja sukupuuta analogiana kaikkien eliöiden muuntelulle yleistäen eli ekstrapoloiden pienestä havaitusta muuntelusta makroevoluutioon, eli uusien biologisten rakenteiden ja eliöiden syntyyn. Kuten tavallista, mitään todisteita valtavan yleistyksen oikeutuksesta ei esitetty. Kun darvinistien lehmä kykenee hyppäämään puunrungon yli, siitä ei seuraa että lehmä voisi hypätä kuuhun asti. Itse asiassa, kun asiaa katsotaan yksityiskohtaisemmin, HIVin ja ihmisen taistelu ja siinä havaittu rajallinen muuntelu on todiste kehitysoppia vastaan.

Tuoreessa kirjassaan The Edge of Evolution biokemian professori M. Behe käy läpi malarian, HI-viruksen ja paikallisen ihmisväestön genomin havaittuja mutaatioita ja luonnonvalintaa. Koska näissä tapauksissa valintaedut ovat tavallista suurempia ja populaatiot ja mutaationopeudet viruksien ja bakteerien kohdalla suuria, tämä on parhainta olemassa olevaa todistusaineistoa mutaation ja luonnonvalinnan kyvystä ja rajoista. Itse asiassa malarian ja vielä enemmän HI-viruksen genomin jokaisessa kohdassa tapahtuu mutaatio sataan kertaan jo vuoden aikana. Kuitenkaan mitään olennaisesti uusia temppuja eivät taudinaiheuttajat (onneksi) ole saavuttaneet. Myös ihmisen tunnettu mutaationopeus tarkoittaa sitä että jokaisen sukupolven aikana jokaista genomin kohtaa muutetaan kymmeniä tai satoja kertoja, eikä mitään varsinaista kehitystä tapahdu. (Päinvastoin, sillä kuten Sanford osoittaa, haitalliset mutaatiot kertyvät hiljalleen ihmisen genomiin. Ihminen ei kehity vaan rapistuu.)
Lue loppuun

Tiede ja moraali

Seuraako siitä mitä on (tiede, jos se on oikeassa) se miten pitäisi olla (moraali, jos se on oikeassa)?

Ei aukottomasti, mutta sillä miten ajattelemme asioiden olevan, on tietenkin seurausta sille miten ajattelemme että niiden pitäisi olla. Ja mikä tärkeintä, myös moraalilla pitäisi olla perustelut, jolloin se välttämättä kytkeytyy siihen mitä on.
Lue loppuun

Pekka-Eric Auvisen ajattelu

Samalla kun muistamme 7.11. Jokelan erittäin ikävän koulusurman uhreja, on hyvä kysyä mistä syistä tragedia saattoi johtua. Media ei oikein tunnu huomanneen Pekka-Eric Auvisen melko loogista ajattelua hänen julkilausumassaan (http://oddculture.com/2007/11/07/the-pekka-eric-auvinen-manifesto/). Monet Auvisen kommentit näyttävät olevan kuin suoraan Darwinin ja esim. Dawkinsin ajattelusta, erona vain on, että valitettavasti Auvinen vei yhden tuon ajattelun luontevan johtopäätöksen käytännön tekoihin.

Lue loppuun

Prisma sortui propagandistiseen pelotteluun

TV1:n tiedeohjelma Prisman 1.10. näyttämä dokumentti ID:stä ja kreationismista ei juuri tieteellistä antia tai asian tasapuolista käsittelyä sisältänyt, Prisman omien sivujen antamasta ennakkokuvasta poiketen. Dokumentti leimaa ID-teorian lähinnä poliittiseksi voimaksi pelotellen useassa käänteessä fundamentalismilla ja jopa teokratialla. Ollaanpa rehellisiä: jokaisella teorialla on poliittinen elementtinsä ja tieteentekijät poikkeuksetta yrittävät saada muitakin uskomaan teoriaansa. Tämän asian paisuttelu ID-teorian kohdalla ja kehitysopin huomattavasti vahvemman poliittisen ulottuvuuden (Hitlerin rodunjalostus, nykyinen monopoli koulutuksessa, monet eturyhmät kuten ACLU, epäilijöiden erottamiset) ja valtavan rahoituksen (verovarat) unohtaminen on älyllisesti epärehellistä. Suunnitteluun luonnon takana on uskottu jo pitkään ja siihen uskoivat modernin tieteen merkittävimmät nimet kuten Newton, Boyle, Pascal, Maxwell, Faraday jne., ja suunnitteluun kannattajat synnyttivät demokratian, eivät teokratiaa. Toisaalta kun materialismille on annettu monopoliasema yhteiskunnassa, tuloksena on ollut Stalinin, Maon ja Pol Potin hirmuhallinnot, ihmisarvolla kun ei enää ole perusteluja materialismissa, ihminen on materialismin alla karjaa.

Dokumentti olettaa kehitysopin uusdarwinistisessa muodossaan todeksi ilman perusteluja. Asiaa oletetaan tieteeseen vedoten niin monta kertaa, että katsoja kokee olevansa väärässä jos uskaltaa kehitysoppia epäillä. Ohjelmaa katsoessa tuli tunne, että kehitysopin kyseenalaistaja on jotenkin erittäin vaarallinen. Syy jäi epäselväksi. Tämä on modernia propagandaa parhaimmillaan ja pahimmillaan. Voidaankin kysyä onko tiededokumentissa tieteen auktoriteettiin vetominen tieteellistä, ja onko tutkiva journalismi liikaa pyydetty tiedeohjelmalta?
Lue loppuun

ÄLYKKÄÄN SUUNNITELMAN IDEA

(Allaoleva prof. Matti Leisolan kirjoitus ID-teoriasta ilmestyi Aamulehdessä. Onnittelut Aamulehdelle sen ennakkoluulottomasta linjasta.)

ÄLYKKÄÄN SUUNNITELMAN IDEA

Ei ole aivan yhdentekevää onko ihminen pohjimmiltaan aineen, ajan ja sattuman synnyttämä vai älykkään suunnittelun tulos. Pohdinnan johtopäätökset ovat merkittäviä ja koskettavat koko inhimillistä toimintaa.

Kuuma peruna
Tällä hetkellä mikään muu biologisia tieteitä koskettava aihe ei herätä yhtä paljon kiinnostusta ja intohimoja kuin ajatus älykkäästä suunnittelusta (ID; intelligent design). Aiheesta keskustellaan Yhdysvaltain lisäksi esimerkiksi Hollannissa, Iso-Britanniassa, Italiassa ja Ranskassa. Äskettäin Saksan suurin viikkolehti Stern haastatteli kahta ID-liikkeen edustajaa.

Jotkut perinteisen darvinismin kannattajat taistelevat näkemyksensä puolesta hyvinkin aggressiivisin ja propagandistisin keinoin. Richard Dawkins esimerkiksi nimittelee evoluutioon kriittisesti suhtautuvia “tietämättömiksi, tyhmiksi tai hulluiksi (tai pahoiksi)”. Toinen esimerkki darvinistisesta hysteriasta on Richard von Sternbergin joutuminen valtavan painostuksen ja valehtelukampanjan kohteeksi työpaikallaan Smithsonian instituutissa, kun hän lehden toimittajana hyväksyi älykästä suunnittelua tukevan artikkelin tiedelehteen. Tapaus johti viralliseen tutkintaan. Asiasta voi lukea tarkemmin hänen nettisivuiltaan.
Lue loppuun

Uus-ateistista puusilmäisyyttä

Richard Dawkins, Daniel Dennett ja Sam Harris ovat fundamentalistisen ateismin saarnamiehiä joiden jotka eivät tunnu edes olevan perillä vastapuolen argumenteista (kuten A. Plantingan, R. Swinburnen, T. Puolimatkan argumentit).

Dawkins toivoo meidän kuvittelevan yhteiskunnan jossa ei ole uskontoja ja maalaa sen utopistisilla väreillä käyttäen länsimaista kristinuskosta nousevaa moraalioptimia. Totuus ateismista on kuitenkin aivan muuta eikä meidän tarvitse kuvitella ateistista yhteiskuntaa, Stalinin Neuvostoliitto, kommunistinen Kiina, puna-khmeerit ja Pohjois-Korea ovat todellisia esimerkkejä. Myös Hitlerin pääasialliset ihanteet olivat Darwin ja ateisti Nietche. Ateistiset valtiot ovat tappaneet tuhansia kertoja enemmän ihmisiä sata kertaa lyhyemmässä ajassa kuin kristinusko (Islam jää näiden väliin, islam on rauhan uskonto islamistien kesken, muu maailma määritellään koraanissa sodan huoneeksi.) Dawkins ei tunnu ymmärtävän että perimmäinen ongelma on paha ihmisluonto ja joka uskon edustajista voidaan valita hyviä ja pahoja esimerkkejä, joista Dawkins sitten valikoi esimerkkejä epärehellisesti. Todellinen kysymys on, mihin suuntaan mikin usko ohjaa pahaa ihmistä. Ateismissa moraali ei ole perusteltavissa joten se päästää pahan valloilleen. Ateismissa ei myöskään voida perustella ihmis- tai eläinarvoa, joten se tyypillisesti johtaa totalitaarisiin valtioihin, vallanpitäjillä ei ole mitään syytä rajoittaa luontaisia valtapyrkimyksiään. Tästä johtuen ateistiset hallitukset ovat olleet totalitaristisia, kuten Stalinin, Mao Zedongin, Pol Potin ja Hitlerin (jonka idoli oli Nietsche) hallintatavat osoittavat.

Toistaiseksi Dawkins on ollut kritiikiltä onnellisesti suojassa, kieltäytyen väittelyistä toisin ajattelevien tiedemiesten kanssa ja leikaten omasta dokumentistaan pois kristityn teologin haastattelun, joka olisi osoittanut Dawkinsin argumenttien heikkouden. (Kysymykset eivät olleet sallittuja myöskään suomessa kun Dawkins vastaanotti Yrjö Reenpää palkinnon 2005.)

Lisätietoa Dawkinsin virhepäätelmistä esim. tästä linkkikokelmasta . Kannattaa myös kuunnella Dawkinsin ja Quinnin väittely ( http://catholiceducation.org/articles/science/quinndawkins2.MP3 ja http://catholiceducation.org/articles/science/sc0086.htm) sekä hauska ja tarkkasilmäinen ironia-audio youtubesta. Dawkinsin kirjaa käännetään valitettavasti suomeksi parhaillaan, joten tätäkin huuhaata vastaan kannattaa jokaisen toisinajattelijan olla valmistautunut, muuten voi kompastua. Toivottavasti tälläinen hyökkäävä ateismi ja asenteiden koveneminen rohkaisee kristittyjä tutustumaan uskonsa hyviin perusteluihin(vaikkapa tämä kirja ja tämä noin aluksi).

Edellämainitut uus-ateistit myyvät omaa materialistista uskoaan tieteen nimissä ja tämä uppoaa niihin jotka suhtautuvat tieteen auktoriteetteihin ja tieteen nimissä kulkeviin väitteisiin kritiikittä (joka tietysti on erittäin epätieteellistä). ID:n on osaltaan tärkeää olla muistuttamassa siitä että materialismi on vain yksi tieteenfilosofia eli uskomus tieteestä ja se pitäisi erottaa varsinaisesta empiirisestä tieteestä.

Alustus aiheesta

Ohessa ote lääkäri Pekka Reinikaisen alustuksesta jossa on osin perus-ID:n yli meneviä johtopäätöksiä, mutta avointa mieltä tämä ei estä harkitsemasta argumenttia (Tässäkin on asymmetria: esim. ateismin saarnamies Dawkins sekoittaa keskenään tiedettä ja ateistista uskontoa mutta samat mielet jotka sulkeutuvat kun joku muu uskonto mainitaan tieteen yhteydessä, eivät sulkeudu Dawkinsin kohdalla. Tässä näkyy yksi nykypäivän myyteistä):

Luominen vai evoluutio?

Lue loppuun

Valitettavaa vainoa

On tunnettu tosiasia, että kehitysoppiin kriittisesti tai suunnitteluun myönteisesti suhtautuvia vainotaan usein ammatillisesti tiedeyhteisössä. Tämä on asiaintila valitettava tieteen objektiivisuuden kannalta. Alla evoluutioon uskovan tutkijan kommentti asiasta:

Lue loppuun