ID:n yleiskuvaus

Älykkään suunnittelun teorian (ID:n) mukaan tietyt maailmankaikkeuden ja elollisten olentojen ominaisuudet selittyvät parhaiten älyllisellä syyllä
eivätkä sattumanvaraisilla prosesseilla kuten mutaatio ja luonnonvalinta. ID asettuu siten tieteellisesti sitä evoluutioteorian ydinväittämää vastaan, että elollisissa järjestelmissä ilmenevä tarkoituksellisuus ja suunnittelu olisi pelkästään näennäistä.
Lue loppuun

Biologista suunnittelua: hävittäjälepakko ja koin elektroniset vastatoimet

Hävittäjälentokoneet voivat vihollisen ohjushyökkäyksen kohteeksi joutuessaan käyttää monia strategoita tilanteesta selviämiseen. Hävittäjä voi esimerkiksi suorittaa harhauttavia liikkeitä välttääkseen lähestyvän ohjuksen tai käyttää tiettyjä sähköisiä signaaleja jumittaaseen tai hämätäkseen ohjuksen sensoreita ja jäljitysjärjestelmää. Jälkimmäistä vaihtoehtoa kutsutaan elektronisiksi vastatoimiksi (electronic counter measures, ECM). Kuten tavallista, biologiasta voi loytää vastaavan hienostuneen orgaanisen version tästä teknologiasta.
Lue loppuun

Erikoiset väitteet vaativat erikoisia todisteita

Mitkä väitteet ID – Darwinismi -väittelyssä ovat erikoisia?

ID:n kannattajat väittävät, että esimerkiksi maailmankaikkeuden hienosäätö (joka on kattavasti dokumentoitu astrofyysikkojen toimesta [lisätietoa]) elämää varten, elämän muodostuminen elottomasta aineesta ja elämän monimuotoisuus ja ihmisen luovuus tieteessä, teknologiassa, taiteessa ja filosofiassa ovat parhaiten selitettävissä suunnittelun avulla. Suunnittelu on suoraviivainen johtopäätös, jonka tekeminen on ilmeistä suurelle osalle ihmiskuntaa.

ID:n kannattajien väite suunnittelusta on siis tässä mielessä normaaleihin syihin vetoava väite ja sille löytyy jatkuvasti lisää niin mikroskooppisen pienessä kuin astrofyysisen suuressa koossa olevia todisteita.

Materialistisen filosofian kannattajat väittävät, että maailmankaikkeuden hienosäätö elämää varten on sattumaa. (Ehkä meidän hienosäädetty maailmankaikkeutumme on yksi valtavasta joukosta sattumanvaraisia maailmankaikkeuksia jotka ovat syntyneet maailmankaikkeuksia tekevän prosessin kautta. Ja tietenkään emme voi koskaan havaita rinnakkaisia maailmankaikkeuksia emmekä niitä synnyttäviä prosesseja.)
He väittävät, että elottomasta aineesta syntyi itsestään elämää, vaikka kellään ei ole toimivaa ajatusta siitä miten se oikeasti tapahtui tai olisi voinut tapahtua, todisteista puhumattakaan. Elämänsyntyhypoteesit ovat toivottomasti solmussa keskenään sopimattomien spekulaatioiden kanssa, jotka lisäksi ovat täysin kykenemättömiä selittämään biologisen informaation alkuperää. Darwinistit sokeine kelloseppineen väittävät lisäksi, että sattumanvaraiset virheet yhdessä luonnonvalinnan kanssa muuttivat selitystä vaille jääneen yksisoluisen lopulta ihmiseksi.

Darwinismin ja materialismin kannattajat tekevät erikoisia ja jopa hurjia väitteitä, joiden tukena oleva todistusaineisto näyttää paljastuvan yhä enenevissä määrin vain toiveikkaaksi spekulaatioksi. Hurjat väitteet vaatisivat vakuuttavia todisteita. Kritiikin kestäviä todisteita ei ole, mutta vallitseva naturalistinen tieteenfilosofia suojaa darwinismia: jonkun naturalistisen teorian täytyy olla selityksenä.

Artikkeli on suomennettu ja hieman lyhennetty William Dembskin artikkelista ”Extraordinary Claims Require Extraordinary Evidence

Evoluutio tosiasia?

Oletko koskaan miettinyt miksi evolutionistit hylkäävät ID:n? Miksi he eivät hyväksy ID:tä, vaikka luonnosta löytyy valtava määrä monimutkaisuutta ja hienosäätöä? Miksi evolutionistit ovat niin varmoja siitä, että meidän ei tule huomioida sitä, mitä tiede näyttäisi paljastavan ID:stä?
Lue loppuun

Bakteerin moottori ja TTSS

Monista bakteereista löytyvät sähkömoottorit ovat todellisia nanokoneita, jotka ovat erittäin monimutkaisia sekä rakenteensa että rakentumisensa puolesta. Nämä molekyylikoneet valmistetaan automaattisesti, korjaavat itse itsensä, toimivat protonivirralla ja kahden laakerin avulla, ja niissä on anturit lyhytaikaista muistia varten (chemotaxis). Moottorin pyörimisnopeus E. Colin tapauksessa on noin 17 000 rpm ja eräillä lajeilla jopa 100 000 rpm.

Bakteerin moottorin koodaukseen DNA:ssa tarvitaan noin 50 geeniä. Noin 8-10 näistä geeneistä on samankaltaisia eräiden muiden bakteerilajien infektiojärjestelmän geenien kanssa (Type III Secretion Systems, TTSS). On väitetty, että bakteerin moottori olisi sopeuma TTSS:stä eikä siten redusoimattoman monimutkainen rakenne. Tarkemmassa tarkastelussa tämä väite on kestämätön.
Lue loppuun

Harhaanjohtavimman eloonjääminen

Nykyään tiedetään, että monet darwinistisen evoluutioteorian perusesimerkit ovat joko harhaanjohtavia tai jopa valheellisia. Kuitenkin useimmat biologian oppikirjat esittelevät niitä tieteellisinä tosiasioina, jotka todistavat evoluutiosta. Mitä tämä kertoo oppikirjojen tieteellisistä standardeista?
Lue loppuun

Biologisen informaation ja suurten taksonomisten kategorioiden alkuperä

Syksyllä 2004 tohtori Stephen C. Meyer julkaisi review-artikkelin ”The origin of biological information and the higher taxonomic categories” vertaisarvioidussa biologian julkaisusarjassa, Proceedings of the Biological Society of Washington (volume 117, no. 2, pp. 213-239).

Artikkelissaan Myer argumentoi että mikään nykyinen materialistinen evoluutioteoria ei pysty selittämään uusien eläinmuotojen synnyssä tarvittavaa informaatiota. Hän ehdottaa älykästä suunnittelua vaihtoehtoisena selityksenä biologisen informaation ja suurten taksonomisten kategorioiden synnylle.
Lue loppuun

Lisätietoa ID:stä

Näillä sivuilla on yritetty antaa perustietoa ID-teoriasta, mutta syvällisempää tutustumista varten suosittelemme tutustumista ID-teoriaa käsittelevään kirjallisuuteen. Oikealla olevassa palkissa on joitain esimerkkejä suositeltavasta kirjallisuudesta. Kannattaa myös tutustua linkki-kokoelmaamme ja sitä kautta avautuviin tiedonsaantimahdollisuuksiin.

Prof. Leisolan vastaus Skepsiksen HuuHaa-palkintoon

Miksi skeptisyys darvinismia kohtaan olisi huuhaata?

Skepsis ry:n Huuhaa-palkinnon sai TKK:n Bioprosessitekniikan laboratorio luentosarjasta ”Biology – Tackling Ultimate Complexity”. Tieteenfilosofi Nelsonin ja evoluutiobiologi Sternbergin luennot aiheuttivat ennen kokematonta levottomuutta yliopistomaailmassa, koska niissä suhtauduttiin skeptisesti biologiaa hallitsevaan darvinistiseen paradigmaan. Onko skeptisyys darvinismia kohtaan vailla perusteita?
Lue loppuun

ID-kriitikoilta puuttuu sisältö

Tyypillisesti ID-kriitikoilta puuttuu kritiikistään todellinen sisältö, ja kriittisyys perustuu lähinnä filosofisiin argumentteihin. ID-teorian todelliseen sisältöön ei puututa, sitä ei edes todella ymmärretä, tai siihen ei haluta perehtyä. Tyypillisiä vastavaitteitä ovat nimenomaan näilläkin sivuilla esitellyt väiteet (Tyypillisiä vastaväitteitä).
Lue loppuun

Mitä ID on

Älykkään suunnitelman teoria, jonka nimi englanniksi on Intelligent Design (ID), tarkastelee millä edellytyksillä kohteena olevaa asiaa voidaan pitää suunniteltuna. Teoriassa on kolme selitysmallia asialle: luonnolaki, satunnaisprosessi tai suunnittelu. Teorian avulla voimme päätellä mikä selitysmalleista on järkevin selitystapa asialle. Matemaattiselta rakenteeltaan ID-teoria on joko eliminatiivinen matemaattinen suodin tai tilastollinen päättely parhaaseen selitykseen.
Lue loppuun

Miksi ID-sivuja tarvitaan

Intelligentdesign.fi -sivusto jakaa luotettavaa tietoa älykkään suunnitelman teoriasta (ID-teoria). Tällä hetkellä yleistä keskustelua ID-teoriasta leimaa valitettavan vahvasti erilaiset stereotypiat. Tyypillisesti tieteessä valtaa pitävät naturalistit kokevat ID-teorian uhaksi maailmankatsomukselleen ja siksi vastustavat ID- teoriaa vaikka eivät yleensä ole perehtyneitä teorian perusteluihin ja argumentteihin – keskustelua on leimaamisen ja sensuurin tasolla. Tästä johtuen myös niillä median edustajilla, jotka kyseenalaistamatta kuuntelevat näitä tieteellisiä asiantuntijoita, on vääristynyt kuva aiheesta, mikä heijastuu tiedotusvälineiden antamaan kuvaan ID-teoriasta. Nämä verkkosivut pyrkivät olemaan kanava ID-myönteisten mielipidekirjoituksien ja tietoiskujen, joita vain harvoin julkaistaan valtamediassa, esiin tuomiseen.